Intresseanmälan - upphandlingar

Nedan beskrivs vilka energiåtgärder ni kan anmäla intresse för, detta är en icke-bindande anmälan. När vinnaren av upphandlingen är utsedd får ni möjlighet att tacka ja eller nej till att underteckna ett kontrakt. Just nu finns chansen att delta i en kampanj som gäller energieffektiva tvättstugor i Stockholmsområdet, i kampanjen finns även möjlighet att få finansiellt stöd. LÄS MER HÄR!

När du är inloggad kan du även se dina och andras aktuella intresseanmälningar i kartan.

SKAPA ETT KONTO DIREKT!

Region Intresseanmälan Antal fastigheter
Just nu finns inga intresseanmälningar

Intresseanmälan - Vilka åtgärder vill ni utföra?

Här kan du läsa mer om pågående intresseanmälningar/kommande upphandlingar och anmäla ditt intresse för deltagande.

Energieffektiva tvättstugor

Nya maskiner är så mycket energisnålare att det ofta är lönsamt att byta ut de som installerades för bara fem år sedan. Detta paket anpassas efter individuella behov och kan till exempel innefatta byte av gamla tvättmaskiner, torktumlare samt torkskåp. Detta är en icke-bindande intresseanmälan - när vinnaren av upphandlingen är utsedd får ni möjlighet att tacka ja eller nej till att signera avtal.

Energieffektivisering av befintliga fönster

Denna upphandling avser att behålla och komplettera byggnadens befintliga fönster, om flertalet är friska. Detta innebär att energiförlusterna mer än halveras och att kallras försvinner. Upphandlingen omfattar även nödvändiga renoveringar av karmar, uppriktning fönsterbågar, förbättring av tätningslister samt efterföljande nödvändig injustering av värmesystemet och byte av dåliga termostatventiler. 

Isolering av vinden

Detta avser (om inte annat avtalas) en komplett entreprenad med borttagande av befintlig isolering, nytt tätskikt, ångtätning av samtliga genomföringar inkl dörr/lucka till vinden, byggnation av nya gångstråk, isolering med ca 600 mm lösull.

Isolering fasad

Detta omfattar utvändig isolering av fasad med 100 mm stenull, nya fönsterbleck samt ny puts i valfri kulör.  Option kan i senare skede utnyttjas för byte av fönster i samband med att byggställningar finns på plats. Option för väggmonterade FTX-aggregat (installeras på insida yttervägg med genomföring till utsida), normalt behövs 1-2 per lägenhet).

Isolering källare

Utvändig isolering av källarplan (med ca 100 mm cellplast), nödvändiga tätskikt samt dränering.

 

Effektivare tappvarmvatten

Detta paket innefattar uppgradering av vvc-systemet så att hyresgästerna alltid får tappvarmvatten utan att spola länge. Sparmunstycken monteras på samtliga lämpliga tappställen. Tappvarmvatten och tappkallvattenrör isoleras väl i källare och andra utrymmen med god åtkomlighet. Vvc-pumpen byts till modern och energisnål.

Ventilationsåtervinning

Detta paket anpassas helt efter byggnadens möjligheter. Återvinningslösningar finns för byggnader med självdrag, frånluft, från och tilluft. Om den utredning som upphandlad entreprenör genomför visar på att det finns lönsamhet i installationen föreslås den för fastighetsägaren.   

Förbättring av värmesystem

Paketet omfattar en komplett injustering av värmesystemet, utbyte av termostatventiler, byte av cirkulationspump samt isolering av värmerör i källaren som har undermålig isolering. Rör med asbestisolering saneras enligt gällande regler. 

Avloppsåtervinning

I främst flerbostadshus går relativt mycket energi ut med tappvarmvattnet. Denna upphandling avser en komplett installation med värmeväxlare som förvärmer inkommande kallvatten innan det värms upp ytterligare av i fjärrvärmecentralen, värmepumpen eller motsvarande.

Uppgradering ventilationssystem

Fläktar byts till effektiva moderna med frekvensstyrning med lämpligt placerade givare. De styrs även ner vid kall väderlek så byggnaden inte överventileras med kalldrag och hög energi/effektförbrukning som följd. Kanaler rensas, läckageprovas och tätas vid behov invändigt. Kanaler i kalla utrymmen tilläggsisoleras. 

IMD tappvarmvatten

Energianvändning för tappvarmvatten är ofta mycket hög i flerbostadshus och varierar mycket mellan hyresgästerna. Denna upphandling avser installation av mätare på varje tappställe i lägenheterna, trådlöst system för avläsning samt underlag för debitering.

Energikartläggning

Upphandling av auktoriserad energikartläggare. En uppdaterad energideklaration ingår.

Eleffektkartläggning

Detta motsvarar en energikartläggning men endast för elsystemet och med förslag på lönsamma åtgärder för att reducera eleffekten.

Energismart belysning

Avser all belysning, inkl modern styrning, i byggnadens samtliga allmänna utrymmen inkl ev. garage, lokaler mm samt utomhus på fastigheten. Gäller både ombyggnation och kompletteringar av befintlig belysning samt komplettering med bra och effektiv styrning. I entreprenaden ingå även möjlighet till hyresgäster att själva anlita upphandlad entreprenör för belysningsåtgärder i den egna bostaden (eget hängavtal med entreprenören).

Ladduttag för fordon

Installation av smart laddning av fordon i garage och på tomtmark. Även laddplatser för cyklar och andra mindre fordon finns med i upphandlingen. System för smart styrning för eleffektminimering av laddplatserna i samspel med andra större elanvändare på fastigheten ingår.  

Teknisk förvaltning - energi

Anmäl vid behov gärna intresse för denna upphandling men om den ska vara med i tjänster som ska upphandlas framöver är ännu inte beslutat. Vid en kommande upphandling avser den i första hand en leverantör som är auktoriserad i Teknisk förvaltning - energi. Mera info på eef.se.

Solcellspaket

Detta innefattar en komplett installation av solceller med all tillhörande utrustning. En elkartläggning av fastigheten ingår för att inför installationen ta reda optimal storlek efter att lönsamma elbesparingsåtgärder är genomförda. Anläggningen dimensioneras för att täcka elbehovet sommarmånaderna dagtid. Batterilagring erbjuds som option.

Solvärmepaket

Installation av komplett installation av solvärme för tappvarmvatten. Systemet dimensioneras för att klara ca 50 % av årsenergin för tappvarmvattnet.

Centralt styrsystem

Ett bra och energieffektivare inomhusklimat går lättare att uppnå om ett centralt styrsystem installeras i byggnaden. Detta kräver visserligen att den tekniska förvaltaren har kunskap i drift av dessa men kan då sköta många åtgärder och intrimningar på distans, utan kostsamma platsbesök. 

Eleffektreduktion

Eleffektkartläggning med efterföljande åtgärder för att reducera fastighetens effektbehov. Ingående åtgärder är de som inte ingår i andra paket, som t ex belysning. Det är bl a tidsstyrning av utrustning, termostater, smart styrning av tak/stuprörsvärme, mm.