Klimatspararnas allmänna villkor

 • Inledning
  • Kvarteret Klimatspararnas (Klimatspararna) huvudsakliga verksamhet består av att genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med leverantörer och entreprenörer (Entreprenörer) som tillhandahåller varor, tjänster och byggentreprenader inom fastighetsområdet. Klimatspararna gör det möjligt för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag (Användare) att samordna sina inköp och avropa från ramavtalen som upphandlas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
  • Genom ramavtalen har Klimatspararna upphandlat Entreprenörer som tillhandahåller varor, tjänster och byggentreprenader enligt branschmässiga villkor. Dessa Entreprenörer har åtagit sig att fullgöra ramavtalen och de förpliktelser som följer av dessa ramavtal. Klimatspararna genomför nödvändiga kontroller och kvalificeringar av upphandlade Entreprenörer i syfte att säkerställa att anlitade Entreprenörer är seriösa och stabila. Genom samordning av inköp kan Klimatspararna uppnå kostnadseffektiva inköp för sina Användare och ställa krav som säkerställer hög kvalitet och hållbar utveckling.
  • Klimatspararna ingår ramavtal på uppdrag av och för sina Användares räkning. Användarna har möjlighet att avropa och nyttja de rättigheter och förmåner som följer av ramavtalen. Avsikten är att Användarna på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna avropa varor, tjänster och byggentreprenader genom avropskontrakt som tecknas mellan respektive Användaren och aktuell Entreprenör. Civilrättsligt bindande kontrakt gäller först efter godkännande av avrop och gäller mellan Användaren och Entreprenören.
  • En förutsättning för Entreprenören ska kunna uppfylla ramavtalet och övriga avtalsförpliktelser gentemot Användaren och Klimatspararna är att Användaren nyttjar ramavtal genom att avropa varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med villkoren i ramavtalen och enligt de kommersiella villkor som regleras i respektive ramavtal och enligt dessa allmänna villkor.
 • Tillämplighet
  • Dessa allmänna villkor gäller för alla Användare som avropar de varor, tjänster och byggentreprenader som Klimatspararna genom ramavtal med Entreprenörer erbjuder Användarna.
  • Har Användare medgivit eller uppdragit åt underleverantör till Entreprenören att köpa in varor, tjänster och byggentreprenader , så ansvarar Användaren för anlitad underleverantör.

 • Åtagande
  • Användaren och Entreprenören svarar för den civilrättsliga rättigheter och förpliktelser för avropsavtalen och framtida leveranser och åtagande till följd av avrop.
  • Användare ska innan avrop från ramavtal sätta sig in i relevant ramavtal och noggrant bedöma om ingående varor, tjänster och byggentreprenader och villkoren för dem är lämpliga eller anpassande för efterfrågat behov.
  • Användaren ansvarar själv för att varor, tjänster och byggentreprenader uppfyller de krav eller normer som Användaren själv ställer upp eller åvilar Användaren på annan grund, exempelvis lag eller myndighetsbeslut.
  • Såvitt avser förhållandet mellan Klimatspararna och Användaren ska ramavtalets bestämmelser om rättigheter och förpliktelser utgöra grunden för vad Användare har rätt att kräva från Entreprenören eller har att rätta sig efter om inte annat särskilt avtalats.
  • Klimatspararna utgör ingen avtalspart för enskilda avrop och kan därför inte göras ansvarig för avropskontrakt. Detta innebär bland annat att Användaren har eget ansvar för att själv utföra åtgärder som krävs enligt ramavtalet, inklusive de förpliktelser som följer av de avrop som sker med stöd av ramavtalet. Således krävs exempelvis att Användaren i enlighet med ramavtalet eller avropen som sker kontrollerar order och orderbekräftelse eller annan motsvarande kommunikation, ta emot, undersöka, besikta och i förekommande fall, reklamera fel, brist eller dröjsmål hänförlig till avropet, utse tillämpliga representanter, besvara förfrågningar och lämna nödvändig information samt ombesörjer nödvändiga tillstånd från tredje man och myndigheter.
  • För det fall Användaren är förhindrad att företa rättshandlingar direkt mot Entreprenören eller annan ska Användaren på eget ansvar och bekostnad tillse att annan part kan utföra dessa handlingar.

 • Ansvarsfördelning och samarbete i rättsliga angelägenheter
  • Som en allmän princip gäller att Användaren ska bära motsvarande ansvar för samt finansiella, kommersiella och legala risker vid avrop från ramavtalet och de förpliktelser som uppkommer vid avrop som om användare själv intagit partsställning i förhållande till Entreprenören. För det fall Klimatspararna drabbas av skada i anledning av användarens bristande efterlevnad av ramavtalsvillkoren skall användaren hålla Klimatspararna fullt ut skadeslös.
  • Klimatspararna är inte ansvarig gentemot Användaren för, direkta eller indirekta, fel eller skador som uppkommer till följd av avrop på ramavtalen eller annat fel till följd av upphandlade ramavtal. Användaren kan således inte rikta krav mot Klimatspararna.
  • Om Användaren har krav eller anspråk på Entreprenören i anledning av varor, tjänster eller byggentreprenader som Användaren avropat enligt ramavtal ska Användaren söka rättelse eller gottgörelse direkt från Entreprenören i fråga eller, i förekommande fall, vidta rättsliga åtgärder mot Entreprenören.
  • Klimatspararna ska biträda Användaren i rättsliga ärenden endast om, Användaren är förhindrad att rikta krav eller anspråk eller vidta rättsliga eller andra åtgärder direkt mot Entreprenören. Användaren ska i sådana fall, utan dröjsmål, informera Klimatspararna om dess krav eller anspråk jämte de grunder och omständigheter som åberopas till stöd för detta. Klimatspararna ska därefter i samråd med Användaren vidta sådana åtgärder som rimligen erfordras för att Användaren ska komma till sin rätt. Sådana åtgärder kan exempelvis bestå av reklamation eller annat meddelande till Entreprenören och deltagande vid möten eller förhandlingar och i sista hand.
  • Kostnaderna (exempelvis utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader) för att vidta rättsliga åtgärder skall bäras av användare som har sådant krav eller anspråk. Klimatspararna har dock rätt att besluta om att Klimatspararna skall bära sådana kostnader, helt eller delvis, om Klimatspararna finner att frågan även direkt berör Klimatspararna, är av principiell betydelse eller att den på annat sätt berör ett stort antal Användare.
  • Användare ska bära det ansvar som följer av ramavtalet och som har utlösts eller orsakas av Användarens, eller någon på dennes sida, skadegörande handling eller underlåtenhet. Rättelse, gottgörelse eller betalande av ersättningar eller skadestånd eller liknande legala eller avtalade påföljder i anledning av orsakande av avtalsbrott ska därvid fullgöras eller bäras av sådan Användare.

Uppdaterat mars 2023