Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag över hela Europa, som ska göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen, som har varit svensk lag sedan 1988. Med GDPR får alla som organisationer ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen
Klimatspararna är ett projekt finansierat av forskningsmyndigheten Formas via IQ Samhällsbyggnads program Smart Built Environment. Den datapolicy som gäller för denna webbplats finns därför att läsa på IQS webbplats.
Projektet och webbplatsen Klimatspararna drivs i sin tur av Sustainable Innovation (Sust), som också ansvarar för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig på portalen. Personuppgifterna behandlas tryggt och säkert i syfte att kommunicera med dig gällande uppdateringar rörande portalen och testbäddar. Du kan när som helst kontakta Sust för att avregistrera dig. Sust lämnar inte ut kontaktuppgifter till tredje part, annat än det som nämns i andra punkten nedan.
Vi behandlar dina uppgifter enligt följande:
Vi lagrar ditt namn, e-post, telefonnummer och organisations-/företagsnamn, för vid registrering på portalen.
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part enligt följande: MailChimp som vi gör våra utskick via, Simple Signup som är bokningstjänsten vi använder för evenemang och i vissa fall använder vi molntjänsten Dropbox för back up.
Vi lagrar dina uppgifter på portalen så länge som du finner det relevant att finnas kvar i registret. En gång vart annat år går vi ut och informerar om att vi hanterar dina personuppgifter så att du blir påmind och aktivt har möjlighet att avregistrera dig.
Du har när som helst rätt att raderas ur systemet, det gör du genom att avsluta ditt konto, alternativt kontakta Klimatspararna
Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet,
Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig.

Kakor

Klimatspararna använder så kallade ”kakor” på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
Om du undrar över något kring detta, kontakta oss.

Allmänna villkor och principer

1. Inledning
1.1. Klimatspararnas huvudsakliga verksamhet består av att genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster inom fastighetsområdet och göra det möjligt för användarna att göra avrop enligt ramavtalen.
1.2. Genom ramavtalet har Klimatspararna i många fall gentemot den som tillhandahåller produkter eller tjänster (leverantören) åtagit sig att fullgöra ramavtalet och de förpliktelser som följer av detta samt även rätt att utnyttja de rättigheter och förmåner som följer av ramavtalet. Klimatspararna har ingått ramavtalet på uppdrag av och för sina användares räkning. Avsikten är att användarna skall komma i åtnjutande av de rättigheter och förmåner som ramavtalet medger men samtidigt fullt ut svara för samtliga däremot svarande förpliktelser och eventuell affärsrisk.
1.3. En förutsättning för att Klimatspararna skall kunna uppfylla ramavtalet och övriga avtalsförpliktelser samt effektivt utnyttja de rättigheter som följer av ramavtalet, ytterst för användarnas bästa, är att de användare som utnyttjar ramavtalet genom att köpa produkter och tjänster utför åtaganden och fullgör skyldigheter som enligt ramavtalet åvilar Klimatspararna, men som åläggs respektive användare enligt de principer som anges i dessa allmänna villkor och principer.
2. Tillämplighet
Dessa allmänna villkor och principer gäller för alla användare som köper de produkter och tjänster som Klimatspararna genom ramavtal med leverantörer erbjuder användarna. Har användare medgivit eller uppdragit åt underleverantör att köpa in produkter eller tjänster, så ansvarar användaren fullt ut för anlitad underleverantör enligt dessa allmänna villkor och principer såsom om de själv utnyttjat ramavtalet.
3. Åtagande
3.1. Användare bör sätta sig in i relevanta ramavtal och noggrant bedöma om produkterna eller tjänsterna och villkoren för dem är lämpliga eller passande. Användaren ansvarar själv för att produkten eller tjänsten uppfyller de krav eller normer som användaren själv ställer upp eller åvilar användaren på annan grund, exempelvis lag eller myndighetsbeslut.
3.2. Såvitt avser förhållandet mellan Klimatspararna och användaren skall ramavtalets bestämmelser om rättigheter och förpliktelser utgöra grunden för vad användare har rätt att kräva eller har att rätta sig efter om inte annat särskilt avtalats. Detta innebär bland annat att användaren har eget ansvar för att själv utföra eller låta Klimatspararna utföra de åtgärder som krävs enligt ramavtalet, inklusive de förpliktelser som följer av de individuella avrop som sker med stöd av ramavtalet för att användaren skall kunna erhålla den rätt som ramavtalet ger. Således krävs exempelvis att användaren i enlighet med ramavtalet eller de individuella avropen som sker kontrollerar order och orderbekräftelse eller annan motsvarande kommunikation, tar emot, undersöker och i förekommande fall, reklamerar fel eller brist eller dröjsmål hänförlig till leveransen eller tjänsten, utser tillämpliga representanter, besvarar förfrågningar och lämnar nödvändig information samt ombesörjer nödvändiga tillstånd från tredje man och myndigheter. För det fall användaren är förhindrad att företa rättshandlingar direkt mot leverantören eller annan skall användaren på eget ansvar och bekostnad tillse att Klimatspararna kan, efter att Klimatspararna har fått nödvändig information och skäligt rådrum, utföra dessa handlingar.
4. Ansvarsfördelning och samarbete i rättsliga angelägenheter
4.1. Som en allmän princip gäller mellan Klimatspararna och användarna, att användare skall bära motsvarande ansvar för samt finansiella, kommersiella och legala risker vid beställning och leverans enligt ramavtalet och de förpliktelser som uppkommer vid avrop som om användare själv intagit partställning i förhållande till leverantören. För det fall Klimatspararna drabbas av skada i anledning av användarens bristande efterlevnad av ramavtalsvillkoren skall användaren hålla Klimatspararna fullt ut skadeslös.
4.2. Användaren bekräftar att dennes rättigheter gentemot Klimatspararna är begränsade till de rättigheter som i tillämpliga delar följer av ramavtalet och vad Klimatspararna, eller användaren direkt, faktiskt erhåller från leverantören. Klimatspararna har således inte större ansvar eller förpliktelser mot användaren än vad Klimatspararna eller användaren själv faktiskt kan övervältra på, eller utkräva från leverantören. Användaren kan således inte rikta krav mot Klimatspararna t.ex. när en ansvarsbegränsning i ramavtalet begränsar möjligheten att framställa krav, när tidsfristen för att ställa motsvarande krav på leverantören har löpt ut eller när möjligheten på annat sätt är inskränkt eller har upphört utan Klimatspararnas förskyllan.
4.3. Om användaren ser sig ha krav eller anspråk i anledning av produkt eller tjänst som användaren köpt eller utnyttjat enligt ramavtal skall användaren i första hand söka rättelse eller gottgörelse direkt från leverantören eller, i förekommande fall, vidta rättsliga åtgärder mot leverantören. Klimatspararna skall därvid biträda och stödja användaren i sådant ärende. Om, och endast om, användaren är förhindrad att rikta krav eller anspråk eller vidta rättsliga eller andra åtgärder direkt mot leverantören gäller istället följande principer.
(i) Användaren skall utan dröjsmål informera Klimatspararna om dess krav eller anspråk jämte de grunder och omständigheter som åberopas till stöd för detta. Klimatspararna skall därefter i samråd med användaren vidta sådana åtgärder som rimligen erfordras för att användaren skall komma till sin rätt. Sådana åtgärder kan exempelvis bestå av reklamation eller annat meddelande till leverantören och deltagande vid möten eller förhandlingar. Krävs särskild utredning eller liknande skall användaren svara för detta.
(ii) Har Klimatspararna betalt leverantören för den beställning eller leverans av produkt eller tjänster som användaren menar grundar krav eller anspråk, har användaren inte rätt att vägra Klimatspararna betalning för motsvarande beställning eller leverans.
(iii) Om den uppkomna frågan inte kan lösas genom förhandling, skall Klimatspararna och användaren i samråd besluta om och i så fall på vilket sätt rättsliga åtgärder skall vidtas mot leverantören (exempelvis genom att väcka tala vid domstol). Kan Klimatspararna och användaren inte enas om rättsliga åtgärder skall vidtas eller inte, så gäller den uppfattning som användaren har. Klimatspararna skall i sådant fall vidta de åtgärder och lämna det biträde som skäligen krävs för att användaren skall kunna vidta rättsliga åtgärder.
(iv) Kostnaderna (exempelvis utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader) för att vidta rättsliga åtgärder skall bäras av användare som har sådant krav eller anspråk. Klimatspararna har dock rätt att besluta om att Klimatspararna skall bära sådana kostnader, helt eller delvis, om Klimatspararna finner att frågan även direkt berör Klimatspararna, är av principiell betydelse eller att den på annat sätt berör ett stort antal användare.
4.4. Användare skall bära det ansvar som följer av ramavtalet och som har utlösts eller orsakas av användarens, eller någon på dennes sida, skadegörande handling eller underlåtenhet. Rättelse, gottgörelse eller betalande av ersättningar eller skadestånd eller liknande legala eller avtalade påföljder i anledning av orsakande av avtalsbrott skall därvid fullgöras eller bäras av sådan användare. Är flera tillsammans ansvariga för att ha orsakat brott mot ramavtalet svarar de solidariskt gentemot Klimatspararna för rättelse, gottgörelse eller betalande av ersättningar eller skadestånd eller liknande legala eller avtalade påföljder i anledning av avtalsbrottet.

Uppdaterade januari 2022